pillen 

 

pillenframe.jpg

pillen#1 'lunarcycle', 'blinzelfrequenz' and 'error window' 2018, mixed materials

83x63cm-30x30-11,5x30cm

IMG_9094.jpg
IMG_9093.jpg
IMG_9395.jpg
IMG_9398.jpg
pillen#2 'expired', 2019, pill blisters, mixed materials, 100x100cm &
 
'spectrum', 2015, aluminium-plastic syringes, 60x35cm